Skip to main content
Category

Aktualności – Blog

Ważne zmiany w prawie spadkowym w 2023 r.
Aktualności - Blog

Ważne zmiany w prawie spadkowym w 2023 r.

Prawo spadkowe reguluje zasady dziedziczenia po zmarłych członkach rodziny. W Księdze czwartej Kodeksu cywilnego, określone zostały podstawowe reguły dziedziczenia i inne niezwykle ważne instytucje prawa spadkowego. Ich aktualność jest przedmiotem dyskusji doktryny, a zmiany wprowadzone w prawie spadkowym w 2023 r. są częściową odpowiedzią ustawodawcy na wyrażane postulaty o konieczności…
asj_edit_admin
25 marca 2024
Rozwód a bezumowne korzystanie z nieruchomości
Aktualności - Blog

Rozwód a bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zrozumiałą rzeczą jest, że w przypadku gdy dochodzi między małżonkami do rozwodu, podchodzą oni sceptycznie do dalszego współzamieszkiwania w rodzinnym domu. Zwykle jeden z nich podejmuje decyzję o wyprowadzce, znajdując sobie inne lokum. Taka sytuacja powoduje jednak istotne nierówności – jeden z małżonków zostaje w domu, zajmując całą wspólną nieruchomość,…
asj_edit_admin
25 marca 2024
Podział majątku wspólnego po rozwodzie: Sąd może zmniejszyć udziały niewiernego małżonka
Aktualności - Blog

Podział majątku wspólnego po rozwodzie: Sąd może zmniejszyć udziały niewiernego małżonka

Zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), istnieje domniemanie równych udziałów małżonków w ich majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Wspomniane ważne…
asj_edit_admin
25 marca 2024
Egzekucja alimentów – czyli zabawa w „ciuciubabkę”
Aktualności - Blog

Egzekucja alimentów – czyli zabawa w „ciuciubabkę”

Ogólnopolskie statystyki skuteczności egzekucji alimentów pokazują, że zatrważająca ilość osób zobowiązanych do płacenia świadczeń alimentacyjnych nic sobie nie robi z prawomocnego orzeczenia sądu. Kwota nieuregulowanych należności sięgnęła pod koniec ubiegłego roku 15 mld złotych. W samym województwie wielkopolskim średni dług alimentacyjny przypadający na jedną osobę wynosił ponad 51 tys. zł,…
asj_edit_admin
25 marca 2024
Legalność podsłuchów – kiedy możemy narazić się na odpowiedzialność karną?
Aktualności - Blog

Legalność podsłuchów – kiedy możemy narazić się na odpowiedzialność karną?

Podsłuchy, urządzenia śledzące i inne środki służące uzyskiwaniu informacji na temat osób trzecich, cieszą się w dzisiejszych czasach nieznaną dotąd popularnością. Fakt ten wynika przede wszystkim z łatwej dostępności do sprzętu umożliwiającego utrwalanie obrazu i dźwięku, który można nabyć nie czyniąc ku temu jakichkolwiek większych starań. Nabycie bowiem urządzeń nagrywających,…
asj_edit_admin
21 marca 2024
Tryby zniesienia współwłasności
Aktualności - Blog

Tryby zniesienia współwłasności

Umowne zniesienie współwłasności Tryby zniesienia współwłasności. Polskie prawo cywilne przewiduje tryb sądowy (na mocy orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem) i umowny zniesienia współwłasności. Sądowego trybu zniesienia współwłasności dotyczą nie tylko przepisy Kodeksu cywilnego ale i Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowa regulacja trybu sądowego zniesienia współwłasności wskazuje na zamiar ustawodawcy, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego; wymagają…
asj_edit_admin
20 marca 2024
Prawa konsumenta
Aktualności - Blog

Prawa konsumenta

Jak głosi słynna paremia prawnicza „nieznajomość prawa szkodzi”. Przytoczone słowa oznaczają, że nie można powoływać się na nieznajomość prawa w ochronie przed odpowiedzialnością. Nieznajomość prawa szkodzić będzie jednak również, gdy osoba poszkodowana z uwagi na nieznajomość swoich praw, nie będzie mogła dochodzić określonych roszczeń. W sporach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą…
asj_edit_admin
18 marca 2024
,,Więzienie mimo zawiasów”, czyli o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności
Aktualności - Blog

,,Więzienie mimo zawiasów”, czyli o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności

Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności jest mechanizmem, pozwalającym sprawcy na uniknięcie izolacji i minimalizację dolegliwości karnoprawnych orzeczonej kary. Przepisy kodeksu karnego wskazują, że Sąd może skorzystać z instytucji warunkowego zawieszenia kary (nieprzekraczającej roku), jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające…
asj_edit_admin
30 kwietnia 2023
Odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności
Aktualności - Blog

Odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidują możliwość złożenia wniosku przez skazanego o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 151 k.k.w., sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Uwzględnienie takiego wniosku powoduje, że skazany…
asj_edit_admin
30 kwietnia 2023
Walka o niewinność – Czy warto składać apelację od wyroku karnego?
Aktualności - Blog

Walka o niewinność – Czy warto składać apelację od wyroku karnego?

Wydanie wyroku skazującego przez sąd pierwszej instancji nie zamyka drogi do obrony i dochodzenia swojej niewinności. Wyrok taki nie jest bowiem jeszcze ostateczny, a oskarżonemu przysługuje prawo do złożenia od niego apelacji. W jaki sposób powinna zostać sporządzona prawidłowa apelacja i jakie szanse daje złożenie tego środka odwoławczego przez skazanego? Zapraszam do…
asj_edit_admin
30 kwietnia 2023
Koszty sprawy rozwodowej
Aktualności - Blog

Koszty sprawy rozwodowej

Z chwilą złożenia pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę sądową. Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli strona nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej, może starać się o zwolnienie od kosztów (formularz można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). W toku sprawy rozwodowej mogą pojawić się dodatkowe koszty np.…
asj_edit_admin
30 kwietnia 2023
Adopcja dziecka w Polsce
Aktualności - Blog

Adopcja dziecka w Polsce

Adopcja jest uznaniem dziecka, które zostało poczęte przez innych rodziców, za własne. Pomimo braku więzów krwi, w momencie dopełnienia wszystkich formalności związanych z adopcją, dziecko, którego ona dotyczy, staje się członkiem rodziny adopcyjnej, a relacja prawna między nim i nowymi rodzicami jest tożsama do relacji z biologicznymi. Instytucja ta jest…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy
Aktualności - Blog

Odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy

Jak dowiadujemy się z księgi Koheleta człowiek jest istotą kruchą i przemijającą. W związku ze wskazanym faktem często zdarza się, że ludzie ulegają wypadkom, w wyniku którego doznają różnego rodzaju urazów. Jednymi z najczęściej występujących rodzajów wypadków, są wypadki przy pracy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I półroczu 2021…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Jak uzyskać dozór elektroniczny?
Aktualności - Blog

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

Wiele osób, które zostało skazane na karę pozbawienia wolności, zastanawia się, czy jest możliwe, aby odbyć karę w inny sposób, niż przebywając w areszcie. Związane jest to często z koniecznością dalszego zarabiania pieniędzy na utrzymanie bliskich, co byłoby niemożliwe podczas pobytu w więziennej celi. Istnieje jednak możliwość odbycia kary pozbawienia…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Co to jest własność intelektualna?
Aktualności - Blog

Co to jest własność intelektualna?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, wymyślając coraz to nowe koncepcje na własny biznes. W celu pozyskania klientów właściciele podejmują decyzję o reklamowaniu swojego autorskiego produktu w mediach społecznościowych, w programach telewizyjnych oraz za pomocą innych środków, których celem jest zyskanie przez dany produkt popularności.…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Aktualności - Blog

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Często choroby powodują dolegliwe skutki nie tylko dla ciała, ale i dla umysłu. Osoba chora może zostać w wyniku schorzenia pozbawiona zdolności podejmowania racjonalnych decyzji. W takiej sytuacji bliscy zastanawiają się, jak ograniczyć wybory danej osoby, które mogą być dla niej opłakane w skutkach. Chory może na przykład rozporządzić mieniem…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Jak udowodnić błąd medyczny i uzyskać odszkodowanie?
Aktualności - Blog

Jak udowodnić błąd medyczny i uzyskać odszkodowanie?

Wszyscy ludzie popełniają błędy, nie ma osób nieomylnych, jednakże błędy popełniane przez niektóre grupy osób mogą mieć bardziej dolegliwe konsekwencje. Szczególna odpowiedzialność wiąże się z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, związanego z troską o realizację interesu publicznego. Takim zawodem będzie np. zawód polegający na leczeniu pacjentów, czyli np. zawód lekarza, pielęgniarki,…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Co grozi za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków?
Aktualności - Blog

Co grozi za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków?

Narkotyk to nazwa potoczna stosowana dla niektórych substancji psychoaktywnych. Substancja taka działa na ośrodkowy układ nerwowy, powodując określoną reakcję organizmu, mająca bezpośredni lub następczy wpływ na funkcjonowanie mózgu. Efektem brania narkotyków jest często zmiana nastroju, postrzegania i świadomości. Może to doprowadzić do spowolnienia reakcji, a także braku koncentracji. Często środki…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023