Skip to main content
Category

Aktualności – Blog

,,Miłość a kredyt” czyli co dzieje się z kredytem po rozwodzie
Aktualności - Blog

,,Miłość a kredyt” czyli co dzieje się z kredytem po rozwodzie

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami, którzy nie zdecydowali się na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, powstaje z mocy ustawy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Powstanie wspólnoty majątkowej powoduje, że małżonkowie dysponują znacznie większą zdolnością kredytową, aniżeli każdy z nich osobna. Coraz częściej też w praktyce małżeństwa decydują się na wspólne zawarcie umowy…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Aktualności - Blog

„Więzienie na wolności” czyli o dozorze elektronicznym

Wyrok skazujący na bezwzględną karę pozbawienia wolności nie przesądza jeszcze, że skazany trafi za kratki. Sprawca czynu może bowiem wnioskować o wyrażenie przez sąd zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Instytucja dozoru pozwala na realizację kary poza zakładem karnym. Skazany pozostaje w miejscu swojego zamieszkania, ma możliwość normalnego świadczenia…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Szybki rozwód, czy walka o winę? O korzyściach i wadach rozwodu z orzeczeniem winy
Aktualności - Blog

Rozwód małżonków przebywających za granicą

Powszechność migracji w poszkukiwaniu dobrze płatnej pracy oraz lepszych warunków do życia powoduje, że coraz więcej małżeństw decyduje się na zamieszkanie poza granicami Polski. Problem pojawia się jednak w sytuacji rozkładu pożycia małżeńskiego. Jaki sąd będzie właściwy do wniesienia pozwu rozwodowego i jakie przepisy znajdą zastosowanie dla rozwodzących się małżonków…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Szybki rozwód, czy walka o winę? O korzyściach i wadach rozwodu z orzeczeniem winy
Aktualności - Blog

Szybki rozwód, czy walka o winę? O korzyściach i wadach rozwodu z orzeczeniem winy

Rozwiązania małżeństwa przez rozwód można żądać, gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Doktryna oraz orzecznictwo sądowe pozostają zgodne, że stan taki występuje, gdy między małżonkami ustały 3 więzi: fizyczna, psychiczna oraz gospodarcza. Strona może żądać orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednego z małżonków, lub z…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
,Więzienie mimo zawiasów”, czyli o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności
Aktualności - Blog

Władza rodzicielska rodzicielska A KONTAKTY Z DZIECKIEM PO ROZWODZIE

Rozwód wywołuje konsekwencje prawne nie tylko dla małżonków; pamiętać bowiem trzeba, że w wyroku rozwodowym zawierane są także kwestie dotyczące małoletniego dziecka stron, w tym odnośnie władzy rodzicielskiej, pieczy nad małoletnim, jego miejsca zamieszkania oraz kontaktów każdego z rodziców z dzieckiem. Rozróżnienie powyższych pojęć jest kluczowe dla zrozumienia, czego może domagać…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Podział majątku wspólnego małżonków
Aktualności - Blog

Podział majątku wspólnego małżonków

Majątek małżeński można podzielić przed rozwodem, w trakcie trwania rozwodu (tylko zgodnie) – w tych dwóch przypadkach, o ile powstała wcześniej rozdzielność majątkowa – lub po rozwodzie. Czyli warunkiem koniecznym umożliwiającym podział majątku wspólnego małżonków jest rozdzielność majątkowa. Jak można uzyskać rozdzielność majątkową? Po pierwsze przez zawarcie umowy notarialnej (w…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania
Aktualności - Blog

Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

W uchwale z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r. (Sygn. akt I KZP 18/11) Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wskazał, że do zastosowania czy przedłużenia tymczasowego aresztowania nie wystarczy samo odwołanie się przez sąd do górnej granicy zagrożenia karą. Zanim sąd zdecyduje o areszcie lub jego przedłużeniu, musi ustalić (na podstawie okoliczności konkretnej…
asj_edit_admin
28 kwietnia 2023
Obrona w sprawach karnych – prawa oskarżonego
Aktualności - Blog

Obrona w sprawach karnych – prawa oskarżonego

Oskarżony i podejrzany (tj. osoba, której prokurator przedstawił zarzuty) ma prawo do obrony. Ma prawo przyznać się do popełnienia czynu, ale i się nie przyznać bez podania przyczyn. Może składać wyjaśnienia (tj. opowiedzieć do protokołu o okolicznościach faktycznych sprawy), ale także bez podania przyczyn odmówić składania wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania. Jeśli jest obecny…
asj_edit_admin
28 kwietnia 2023
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Aktualności - Blog

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej często dochodzi podczas sprawy rozwodowej, czy o separację. Można również wytoczyć odrębną sprawę (np. gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem). Sądy rozwodowe często ograniczają władzę „do istotnych spraw z życia dziecka”. Należy pamiętać, że nie ma zamkniętego katalogu „istotnych spraw z życia dziecka”. To może być zgoda…
asj_edit_admin
24 kwietnia 2023
Dowód z nagrania w sprawie o rozwód
Aktualności - Blog

Dowód z nagrania w sprawie o rozwód

Pojawiają się wątpliwości odnośnie legalności dowodów z nagrania. Ci, którzy negują możliwość wykorzystania nagrań w związku z toczącą się sprawą o rozwód podnoszą, że mamy tu do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych, czy prawa do prywatności itp. Problem ten był jednak przedmiotem rozważań SN (wyrok z 25.04.2013 r., IV CKN…
asj_edit_admin
23 kwietnia 2023
Rozwód a alimenty na małżonka
Aktualności - Blog

Rozwód a alimenty na małżonka

Alimenty na małżonka są związane z kwestią winy za rozkład związku. Biorąc pod uwagę problem winy są trzy rodzaje wyroków rozwodowych: rozwód bez orzekania o winie, rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, rozwód z winy obojga małżonków. Problem alimentów w każdym z tych przypadków wygląda inaczej. W przypadku rozwodu…
asj_edit_admin
23 kwietnia 2023
Rozwód z orzekaniem o winie – dowody
Aktualności - Blog

Rozwód z orzekaniem o winie – dowody

Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie nie jest walką na argumenty, lecz na dowody. Dowodem może być niemal wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia Twojej sprawy: dokumenty, maile, sms-y, nagranie, listy, zdjęcia, zeznania świadków. Jeśli jakieś dokumenty nie są w Twoim posiadaniu, to sąd pozyska je dla Ciebie,…
asj_edit_admin
22 kwietnia 2023