Wykaz publikacji adwokat dr Iwony Sepioło-Jankowskiej:

 • Konsensualizm i kompensacja w prawie karnym, pod. red. I. Sepioło-Jankowskiej, C. H. Beck 2016
 • Reforma prawa karnego, red. Iwona Sepioło-Jankowska, Warszawa 2014, wyd. C.H. Beck
 • Zbieg przestępstwa z art. 286 § 1 K.k. i z art. 76 § 1 K.k.s. – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12 (OSNKW 2013, nr 2, poz. 13), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014, Nr 11
 • Model kontradyktoryjnego procesu karnego w świetle noweli do K.p.k. z 27 września 2013 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, Nr 3
 • Right to defence in the initial phase of preparatory proceedings – work on the Directive of the European Parliament and of the Council on access to a lawyer (w:) Effectiveness of Extradition and the European Arrest Warrant, red. S. Pikulski, K. Szczechowicz i M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2014
 • Odpowiedzialność karna i karna skarbowa pełnomocnika za działanie w cudzym interesie, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014, Nr 2
 • Przestępstwo niegospodarności z art. 296 K.k., Warszawa 2013, wyd. C.H. Beck
 • Pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą jako podstawa umorzenia postępowania w świetle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, Nr 2
 • Glosa do wyroku TK z dnia 12 kwietnia 2011 r. (sygn. akt P 90/08), dot. zbiegu odpowiedzialności karnej skarbowej i podatkowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, Nr 1
 • Nullum crimen sine lege, red. Iwona Sepioło, Warszawa 2013, wyd. C.H. Beck
 • Zarząd komisaryczny bankowej spółki akcyjnej jako podmiot odpowiedzialności karnej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012, Nr 10, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Strategiczne umowy przedsiębiorców jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012, Nr 4, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Przestępstwa przeciwko oznaczeniom produktów [w:] System Prawa Handlowego. Tom 10. Prawo karne gospodarcze, pod red. Prof. dra hab. Roberta Zawłockiego, Warszawa 2012, wyd. C.H. Beck
 • Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. Iwona Sepioło, Warszawa 2012, wyd. C.H. Beck
 • Zgoda pokrzywdzonego a konsensualne sposoby rozstrzygania spraw karnych [w:] Zgoda pokrzywdzonego, praca zbiorowa pod red. Prof. dra hab. Roberta Zawłockiego, Warszawa 2012, C.H. Beck
 • Nieobowiązywanie doktryny 'owoców z zatrutego drzewa' w procesie karnym a wytyczne ETPC, Palestra 2010, Nr 9-10, Pismo Adwokatury Polskiej
 • Kompensacja w prawie karnym skarbowym (współautorstwo) [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, pod red. Prof. dra hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Warszawa 2010, Wolters Kluwer
 • The lack of the doctrine of 'the fruits of the poisoned tree' in a polish criminal trial and guidelines of the European Human Rights Tribunal, Aicels Law Review 2009, No. 2, The American Institute for Central European Legal Studies
 • Prerequisites for applying a psychiatric observation in a criminal trial and the course of the observation, Z zagadnień nauk sądowych 2005, Vol. 61 (LXI), Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

W uchwale z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r. (Sygn. akt I KZP 18/11) Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wskazał, że do zastosowania czy przedłużenia tymczasowego aresztowania nie wystarczy samo odwołanie się przez sąd do górnej granicy zagrożenia karą.

   Poznań

tel.kom. 508 184 411
email:      isepiolo@amu.edu.pl
ul. Libelta 1a lok. 3a
61-706 Poznań