Skip to main content

W ostatnim czasie coraz więcej małżeństw decyduje się na zakończenie swojego związku małżeńskiego poprzez rozwód. Powodów ku temu jest wiele – za jeden z nich uznać należy m.in. niedopasowanie, czy też niezgodność charakterów. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy można w sposób szybki i bezkonfliktowy rozwiązać małżeństwo? Rozwód bez orzekania winy najczęściej zapada już po jednej lub dwóch rozprawach, jednakże czy wystarczą same chęci, aby go uzyskać?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż sama chęć nie jest wystarczająca. Przede wszystkim koniecznym jest wykazanie, iż między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu trzech więzi – emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej. O tym jednak w dalszej części.

Więzi – czym one właściwie są?

Jak już wspomniano, aby uzyskać rozwód wykazać należy, iż od jakiegoś czasu małżonkowie nie żyją ze sobą w więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej. W praktyce oznacza to, iż małżonkowie nie darzą się już uczuciem, nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego, jak również nie utrzymują już kontaktów intymnych. Uprzednio wspomniane słowo „trwały” nie zostało w tym przypadku bliżej dookreślone. To od Sądu zależy, czy uzna wskazany przez małżonków okres czasu za wystarczający.

W przypadku, gdy zdaniem Sądu istnieje szansa na pojednanie, wówczas zawiesza on postępowanie na pewien okres, dając parze szansę na znalezienie porozumienia.

Jak to wszystko się odbywa?

Wielu ludzi wciąż nie potrafi odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić, by rozwód uzyskać? W pierwszej kolejności koniecznym jest wniesienie do właściwego Sądu sporządzonego na piśmie pozwu o rozwód, wskazując m.in.:

  1. określenie powoda oraz pozwanego (imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy)
  2. charakter wnoszonego pisma (pozew o rozwód),
  3. informację o liczbie posiadanych dzieci lub ich braku,
  4. pożądany sposób rozwiązania małżeństwa (bez lub z orzeczeniem o winie),
  5. przybliżone daty ustania więzi małżeńskich,
  6. uzasadnienie chęci rozwiązania małżeństwa,
  7. podanie, czy nie zachodzi przesłanka uniemożliwiająca rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
  8. załączenie potwierdzenia uiszczenia opłaty od pozwu,
  9. podpis.

Ja chcę, ale on/ona nie?

Współmałżonek może różnie zareagować na otrzymany pozew rozwodowy. Przede wszystkim może on zgodzić się na rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód bez orzeczenia o winie, ale może być też przeciwny. Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim, w odpowiedzi na pozew współmałżonek może dochodzić rozwodu z orzeczeniem o winie powoda. Wówczas od dostarczonych przez niego dowodów zależeć będzie, jakie rozstrzygnięcie zapadnie w sprawie. Co jednak w przypadku, gdy wskazana osoba całkowicie nie zgodzi się na rozwiązanie małżeństwa? Wówczas powód zostanie zobligowany do przedstawienia faktów, które umożliwią rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie osoby, która się na ww. rozwód nie zgodziła. Fakty te oczywiście muszą zostać poparte odpowiednimi dowodami tak jak w przypadku wnoszenia pozwu z orzeczeniem o winie.

Posiadanie małoletnich dzieci oraz majątku – problem, a może jednak nie?

Ubieganie się o rozwód bez orzeczenia o winie nie stanowi przeszkody, aby podczas rozprawy rozstrzygnięto również takie kwestie jak: kontakty, miejsce zamieszkania dzieci czy też alimenty. Sąd dokonuje tego bez konieczności wnoszenia kolejnych, odrębnych spraw mając na uwadze dobro małoletniego. W ramach rozprawy rozwodowej można również przeprowadzić podział majątku wspólnego, jednakże we wskazanym przypadku małżonkowie częściej decydują się na odrębne postępowanie, ponieważ podział taki nie może doprowadzić do nadmiernego przedłużenia postępowania rozwodowego, a jak powszechnie wiadomo, kwestie finansowe w większości przypadków doprowadzają do sporego konfliktu.

Czy trzeba ponosić jakieś koszty?

Konieczne jest, aby wraz z pozwem rozwodowym uiścić opłatę w wysokości 600 zł, a potwierdzenie uiszczenia takiej opłaty załączyć do wspomnianego pisma. Kolejne koszty mogą pojawić się również, jeżeli zdecydujemy się na rozstrzyganie w podziale majątku wspólnego, czy też pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Więcej informacji na mojej stronie.