Skip to main content

Małżonkowie mogą nosić nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Inną opcją jest brak zmiany nazwisk małżonków – każdy nosi, te które dotychczas nosił. Jeszcze innym rozwiązaniem będzie połączenie dotychczasowych nazwisk małżonków w jedno, np. Nowak-Kowalski. Połączone nazwisko może się składać maksymalnie z dwóch członów. W momencie kiedy małżonkowie nie złożą oświadczenia w tej sprawie, zachowują dotychczas noszone nazwiska.

Co zrobić po rozwodzie?

Częstokroć, gdy w małżeństwie dojdzie do jego zakończenia poprzez rozwód, małżonek, który przyjął nazwisko drugiego małżonka, nie chce go dłużej nosić. Jest to zrozumiałe, ponieważ rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód niejednokrotnie wiąże się z wytworzeniem dość nieprzyjemnej atmosfery między byłymi małżonkami. Wyraz zrozumienia dla takich sytuacji polski ustawodawca dał w art. 59 k.r.o., który głosi, że małżonek może wrócić do swojego nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Prawodawca wyznacza termin wynoszący 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jest to niezwykle istotny termin, po upływie którego nie będzie możliwy powrót do poprzedniego nazwiska. Zauważyć należy, że w żadnym wypadku art. 59 k.r.o. nie stanowi nakazu powrotu do swojego nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa. Każdy z małżonków, który przyjął nazwisko drugiego może je nosić dalej po rozwiązaniu małżeństwa – powrót do poprzedniego nazwiska jest prawem, a nie obowiązkiem. W związku z tym, nie istnieje możliwość, aby były małżonek mógł skutecznie żądać od drugiego małżonka tego, aby ten wrócił do swojego poprzedniego nazwiska.

Wniosek o powrót do nazwiska sprzed rozwodu należy złożyć przed kierownikiem stanu cywilnego lub też przed konsulem. Niekoniecznie musi to być Urząd Stanu Cywilnego, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania czy też zameldowania. Istotnym jest dochowanie terminu, który jak już zostało wspomniane, wynosi 3 miesiące. Po upływie ww. terminu powrót do poprzedniego nazwiska nie będzie możliwy w trybie art. 59 k.r.o. Jedyną możliwością wtedy będzie zwykła zmiana nazwiska według przepisów prawa administracyjnego.

Kwestie techniczne – co przygotować?

Do skutecznego złożenia oświadczenia musimy przygotować odpowiednie dokumenty, a są to:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • dowód opłaty skarbowej – można zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu,
  • informacje o miejscu, w którym sporządzono nasz akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie,
  • jeśli skład się oświadczenie przed konsulem – odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie.

Co się tyczy opłaty – wynosi ona 11 zł jeśli składamy oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a jeśli załatwiamy sprawę u konsula musimy liczyć się z kosztem rzędu 50 EUR opłaty konsularnej.

Kierownik przyjmuje od nas oświadczenie i sporządza protokół, następnie podpisany dokument przesyła do odpowiedniego USC. Od tej chwili można używać poprzedniego nazwiska.

Więcej informacji znajdziesz na mojej stronie.