Skip to main content

W momencie, gdy rodzice dziecka decydują się na rozstanie, nierzadko dochodzi między nimi do konfliktu na tle sprawowania opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem. Coraz częściej sądy przychylają się do sprawowania opieki naprzemiennie przez obojga rodziców, jednakże nie zawsze jest to możliwe. W sytuacji, w której rodzice mieszkają w miejscowościach oddalonych od siebie, najczęściej to jeden rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem, a drugiemu przyznaje się prawo do kontaktów w zakresie czasu wyznaczonym przez sąd. Widzenia te najczęściej realizowane są w formie cyklicznych spotkań w weekendy, a także połowę ferii zimowych, świąt oraz wakacji. Niestety nie zawsze rodzic, na którym ciąży obowiązek umożliwiania kontaktów się z niego wywiązuje.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę

Statystycznie to matka częściej sprawuje opiekę nad dzieckiem, ponieważ w społeczeństwie przyjmuje się, że to kobiety otoczą dziecko większą troską i lepiej zadbają o jego wychowanie. Zdarza się, że w obliczu rozstania między rodzicami dochodzi do częstych konfliktów, które przeradzają się w chęć odebrania ojcu możliwości spotkań z dzieckiem. Spory te mogą przyjmować różny charakter i spowodowane mogą być m.in. niezgodą na tle finansowym (wysokość renty alimentacyjnej), czy też negatywnymi emocjami związanymi z rozpadem związku. Możliwa jest również sytuacja, kiedy to dziecko z pewnych powodów nie chce utrzymywać kontaktu z ojcem. Częstokroć wówczas mężczyzna, chcąc przymusić matkę do wywiązywania się z obowiązku zapewniania kontaktów, decyduje się zaprzestać płacenia alimentów na małoletniego. Takie działanie nie jest jednak właściwe, z tej przyczyny, iż sam naraża się na dolegliwości związane z niewypełnianiem nałożonego obowiązku. Co zatem należy w takiej sytuacji zrobić?

W takiej sytuacji koniecznym rozwiązaniem okazuje się złożenie do sądu wniosku o ustalenie kontaktów z małoletnim.

Wniosek o uregulowanie kontaktów, czyli słów kilka o sądownym rozwiązaniu sporu

We wniosku o ustalenie kontaktów z małoletnim zawrzeć należy m.in. informację, w jaki sposób i jak często chcemy dane spotkania odbywać z uwzględnieniem świąt, ferii zimowych oraz wakacji. Nie niezbędną, aczkolwiek przydatną wzmianką w tym zakresie jest również wskazanie miejsca odbywania kontaktów oraz to, w jaki sposób małoletni będzie na miejsce widzeń dowożony. Pamiętajmy jednak, że realizowanie kontaktów to nie tylko fizyczne spotkania dziecka z rodzicem – są to również rozmowy telefoniczne, kontakt SMS i tym podobne, zatem i takiej formy utrzymywania kontaktu możemy domagać się przez złożenie niniejszego wniosku.

Wniosek ten złożyć należy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, z uwzględnieniem konieczności uiszczenia opłaty od takiego pisma w kwocie 100,00 zł płatnej na konto dochodów budżetowych danego sądu oraz odpisem wniosku dla strony przeciwnej.

Co istotne, w przypadku złożenia w trakcie postępowania wniosku o zabezpieczenie kontaktów, jeżeli sąd przychyli się do naszego wniosku, kontakty będą przysługiwać uprawnionemu już w trakcie toczonego postępowania sądowego.

Dolegliwości finansowe?

Zagrożenie nakazem zapłaty za utrudnianie kontaktów jest oczywiście możliwe, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy kontakty zostały orzeczone wyrokiem sądowym, ugodą zawartą przed mediatorem lub sądem, a zobowiązany rodzic w dalszym ciągu nie stosuje się do poczynionych w sprawie ustaleń. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku o zagrożenie nałożenia kary grzywny do sądu, który w pierwszej kolejności zagrozi nakazem zapłaty określonej kwoty za niewywiązywanie się z obowiązku, a w przypadku dalszych naruszeń na podstawie art. 598[16] zakaże zapłatę należnej sumy, której wysokość uzależniona będzie od liczby naruszeń. Do złożenia ww. wniosku wystarczająca jest uzasadniona obawa, poparta odpowiednimi dowodami, że kontakty będą utrudniane. Wysokość grzywny zależy od uznania sędziego, który przed jej nałożeniem poczyni ustalenia w zakresie sytuacji majątkowej rodzica oraz przyczyny nierealizowania kontaktów, grzywna, aby spełniała swoją funkcję, powinna być dolegliwa, ale adekwatna.

Co istotne, kara pieniężna może być nałożona nie tylko na rodzica, który utrudnia kontakty z małoletnim, ale także na rodzica, który pomimo ustalenia terminów przysługujących mu spotkań, nie stawia się na widzenia.

Jeszcze przed rozwodem…

Pojawić się może sytuacja, kiedy jeden z rodziców, jeszcze przed rozwodem utrudniał będzie spotkania drugiego z małoletnim. W takim przypadku wystąpić należy do sądu z wnioskiem o ustalenie kontaktów. Sąd wówczas poprzez wydanie zarządzenia ureguluje sporne kwestie do czasu orzeczenia rozwodu.

Więcej informacji na mojej stronie.