O mnie

Adwokat

Prof. UAM dr hab. Iwona Sepioło-Jankowska

Jestem właścicielem Kancelarii. Adwokatem z doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów przed sądami, sporządzam pisma procesowe, opinie prawne. Ukończyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

 

Jednocześnie jestem pracownikiem naukowym, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego i wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Pracę adwokata łączę z pracą nauczyciela akademickiego. Prowadziłam szkolenia dla aplikantów adwokackich oraz radców prawnych. Jestem autorką książek i podręczników akademickich w języku polskim i angielskim.

 

W praktyce zawodowej specjalizuje się prawem karnym, prawem cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Zajmuje się obroną w sprawach karnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Prowadzę sprawy o rozwód, separację, sprawy alimentacyjne, sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości i podziały majątku małżeńskiego oraz sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przygotowuje skargi do Strasburga.

 

Współpracuje z bardzo profesjonalnym zespołem prawników m.in. profesorów i doktorów nauk prawnych. Korzystam z pomocy sprawdzonych detektywów, analityków finansowych, doradców podatkowych, co zapewnia bardzo wysoki poziom usług i satysfakcję Klientów.

 

Taki zespół daje gwarancje wyjątkowej skuteczności, której w końcu oczekują Klienci.

 

Wybierając moją kancelarię wybierasz profesjonalną pomoc prawną.

 • Konsensualizm i kompensacja w prawie karnym, pod. red. I. Sepioło-Jankowskiej, C. H. Beck 2016

 • Reforma prawa karnego, red. Iwona Sepioło-Jankowska, Warszawa 2014, wyd. C.H. Beck

 • Zbieg przestępstwa z art. 286 § 1 K.k. i z art. 76 § 1 K.k.s. – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12 (OSNKW 2013, nr 2, poz. 13), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014, Nr 11

 • Model kontradyktoryjnego procesu karnego w świetle noweli do K.p.k. z 27 września 2013 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, Nr 3

 • Right to defence in the initial phase of preparatory proceedings – work on the Directive of the European Parliament and of the Council on access to a lawyer (w:) Effectiveness of Extradition and the European Arrest Warrant, red. S. Pikulski, K. Szczechowicz i M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2014

 • Odpowiedzialność karna i karna skarbowa pełnomocnika za działanie w cudzym interesie, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014, Nr 2

 • Przestępstwo niegospodarności z art. 296 K.k., Warszawa 2013, wyd. C.H. Beck

 • Pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą jako podstawa umorzenia postępowania w świetle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, Nr 2

 • Glosa do wyroku TK z dnia 12 kwietnia 2011 r. (sygn. akt P 90/08), dot. zbiegu odpowiedzialności karnej skarbowej i podatkowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, Nr 1

 • Nullum crimen sine lege, red. Iwona Sepioło, Warszawa 2013, wyd. C.H. Beck

 • Zarząd komisaryczny bankowej spółki akcyjnej jako podmiot odpowiedzialności karnej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012, Nr 10, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

 • Strategiczne umowy przedsiębiorców jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012, Nr 4, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

 • Przestępstwa przeciwko oznaczeniom produktów [w:] System Prawa Handlowego. Tom 10. Prawo karne gospodarcze, pod red. Prof. dra hab. Roberta Zawłockiego, Warszawa 2012, wyd. C.H. Beck

 • Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. Iwona Sepioło, Warszawa 2012, wyd. C.H. Beck

 • Zgoda pokrzywdzonego a konsensualne sposoby rozstrzygania spraw karnych [w:] Zgoda pokrzywdzonego, praca zbiorowa pod red. Prof. dra hab. Roberta Zawłockiego, Warszawa 2012, C.H. Beck

 • Nieobowiązywanie doktryny 'owoców z zatrutego drzewa' w procesie karnym a wytyczne ETPC, Palestra 2010, Nr 9-10, Pismo Adwokatury Polskiej

 • Kompensacja w prawie karnym skarbowym (współautorstwo) [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, pod red. Prof. dra hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Warszawa 2010, Wolters Kluwer

 • The lack of the doctrine of 'the fruits of the poisoned tree' in a polish criminal trial and guidelines of the European Human Rights Tribunal, Aicels Law Review 2009, No. 2, The American Institute for Central European Legal Studies

 • Prerequisites for applying a psychiatric observation in a criminal trial and the course of the observation, Z zagadnień nauk sądowych 2005, Vol. 61 (LXI), Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie